Nakúpte u nás:

Elektrosúčiastky

Cestné motocykle
MX / Enduro
Quad / ATV

Naši partneri v SR

 • Logo Moto GN
 • Logo BLKMR
 • Logo OREGON VYHNE

Naši zahraniční partneri

 • Logo IgniTech
 • Logo PROBIKE

Podporujeme

 • Tomáš Svitok
 • Vladimír Ruža
 • Ondrej Ježek
 • Jaro Černý
 • Eva Paľovičová
 • Juraj Varga

Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len "Tovar"), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za chyby (ďalej len "Reklamácie").

"Predávajúci" Ľudovít Beňo-EL-Performance, so sídlom Slobody 401/63, 96681 Žarnovica, IČO 40538915, DIČ: SK1048910522, Živnostenský list vydaný OÚ v Žiari nad Hronom, odbor živnostenského podnikania, Nám. Matice Slovenskej 8, 96532 Žiar nad Hronom. Číslo živnostenského registra 680-16707 (č.ObU-ZH-OZP-2012/00256-1). V Žarnovici dňa . Vznik živnostenského oprávnenia

"Kupujúci" je:

a) spotrebiteľ (osoba, ktorá nakupuje tovar pre osobnú potrebu) a

b) fyzická a/alebo právnická osoba ? podnikateľ, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.

"Záručná doba" Pri všetkých tovaroch kupovaných na základe občianskoprávnych vzťahov je záručná doba v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky štandardne 24 mesiacov, ak právne predpisy SR neustanovujú kratšiu dobu pre určité druhy tovaru. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu spotrebiteľovi za vady tovaru podľa § 623 a 623 Občianskeho zákonníka.

Predávajúci môže zákonnú dobu predĺžiť. Dĺžka predlženej záručnej doby je vždy vyznačená na záručnom liste. Pokiaľ v záručnom liste nie je vyznačená iná záručná doba, platí lehota 24 mesiacov.

Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov. U tovarov predávaných za nižšiu cenu z dôvodu chyby či nekompletnosti sa záruka nevzťahuje na chyby, kvôli ktorým bola nižšia cena dohodnutá.

Pri všetkých tovaroch kupovaných firemnými zákazníkmi, na základe obchodného vzťahu, (v zmysle Obchodného zákonníka) je záručná doba ( záruka za akosť) stanovená predávajúcim na 12 mesiacov.

Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktorú platí záručná doba, zaniknú, ak nebudú uplatnené v záručnej dobe.


1. Pri doručení objednaného tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty, kuriéra je kupujúci povinný tovar skontrolovať, či nevykazuje vady spôsobené prepravou.

2. Ak tovar tieto vady vykazuje, je kupujúci povinný tovar neprevziať a spísať s prepravcom zápis o škode, alebo tovar ihneď (v deň prevzatia) reklamovať. O prípadnom poškodení tovaru počas prepravy je kupujúci povinný neodkladne informovať tiež predávajúceho. Neskoršie reklamácie zjavných vád nebudú predávajúcim ani prepravcom uznané.

3. V prípade prepravnej škody uchovajte obal v ktorom je tovar prepravovaný pre prípadnú fotodokumentáciu.

4. Pri osobnom odbere tovaru je kupujúci povinný prekontrolovať tovar pri jeho prevzatí a zjavné vady je povinný ihneď uplatniť u predávajúceho. Zjavné vady tovaru uplatnené u predávajúceho neskôr nebudú predávajúcim uznané.

5. Ak vznikne na tovare dodanom internetovým obchodom www.elperformance.sk reklamovateľná vada, môže kupujúci uplatniť reklamáciu prostredníctvom formulára, ktorý Vám doručíme (poštou, mailom) na požiadanie.

6. Oznámenie o zistených závadách uplatňuje kupujúci prostredníctvom doručeného formulára pre uplatnenie reklamácie. Kupujúci je povinný vyplniť všetky povinné položky.

7. Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

- doručenie reklamovaného tovaru
- doručenie vyplneného reklamačného listu
- kópia dokladu o nákupe

8. V prípade, že tovar je potrebné poslať späť predávajúcemu, je zákazník (kupujúci) povinný buď tovar zabaliť do originálneho obalu alebo na vlastné náklady zaistiť obal nový, a to taký, ktorý vyhovuje nárokom prepravy. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade nedostatočne chráneného tovaru pri preprave nemusí byť reklamácia uznaná.

9. V závislosti na druhu vád a na povahe tovaru, v súlade s právnymi predpismi platnými v SR, bude oprávnená reklamácia riešená výmenou tovaru, eventuálne opravou či vrátením zaplatenej kúpnej ceny tovaru. V prípade reklamácie tovaru neposielajte ho na dobierku, ale pošlite ho ako poistený balík, alebo poistenú doporučenú zásielku. Tovar poslaný na dobierku nebude predávajúcim prijatý.Pokiaľ bude reklamácia uznaná ako neodôvodnená, bude zákazníkovi tovar odoslaný na jeho náklady späť.

10. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody, ktoré vyplývajú z nesprávneho používania kúpeného tovaru, funkčných vlastností, rovnako tak ani za škody spôsobené vonkajšími udalosťami či chybnou manipuláciou. Na chyby takéhoto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytovaná záruka. Taktiež sa nevzťahuje záruka na tovar, ktorý je dodaný zdarma.

11. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie. Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu. V tomto potvrdení by mal byť okrem kontaktných údajov predávajúceho a spotrebiteľa uvedený popis vady a či spotrebiteľ požaduje opravu, výmenu, odstúpenie od zmluvy alebo zľavu z kúpnej ceny, v závislosti od charakteru vady, ako aj dátum uplatnenia reklamácie.

12.Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, napr. telefonicky, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi čo možno najskôr, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom, napr. e-mailom.

13. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie alebo sms správa alebo e-mailová správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní.

Za vybavenie reklamácie sa považuje:

a) odovzdanie alebo odoslanie nového alebo opraveného tovaru kupujúcemu, popr. doručenie informácie, že je tovar pripravený na vyzdvihnutie,

b) odoslanie finančných prostriedkov zodpovedajúcich zľave z ceny tovaru či vrátenej kúpnej cene kupujúcemu, popr. odoslanie informácie pre kupujúceho, že príslušná suma je pre neho pripravená na vyzdvihnutie.

Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia vybavená výmenou, je ďalšia prípadná reklamácia považovaná za prvú reklamáciu tovar
Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru

1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ - kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ - kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

2. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť závadnú vec za nezávadnú, ak to spotrebiteľovi - kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

3. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ - kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi - kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ - kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ - kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

4. Predávajúci poučil spotrebiteľa - kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod a. tohto článku) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod b. tohto článku) tak, že umiestnil tento Reklamačný poriadok na príslušnej podstránke elektronického obchodu Predávajúceho a spotrebiteľ - kupujúci mal možnosť si ho prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

5. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len "odborné posúdenie tovaru"). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

6. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

7. Alternatívne riešenie sporov

Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: info@elperformance.sk

Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.


Záverečné ustanovenia

1. Tento reklamačný poriadok je platný od 07.09.2016.
2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť reklamačný poriadok bez predchádzajúceho upozornenia umiestnením jeho nového znenia na webovej stránke e-shopu.


Regulátory, Reglery

Ponúkame vysokokvalitné regulátory "Made in England" s technológiou MOSFET a tepelnou ochranou. Skladom máme regulátor na každý typ motocykla.
Galéria k aktualiteGaléria k aktualiteGaléria k aktualiteGaléria k aktualiteGaléria k aktualiteGaléria k aktualite


Nový tovar na sklade

Na sklade je nový tovar. Nájsť ho môžete v kategórii "Vybavenie dielne" Doba dodania 1 až 7 dní.
Galéria k aktualiteGaléria k aktualiteGaléria k aktualiteGaléria k aktualiteGaléria k aktualiteGaléria k aktualiteGaléria k aktualiteGaléria k aktualiteGaléria k aktualiteGaléria k aktualiteGaléria k aktualiteGaléria k aktualite


!!! Upozornenie !!!

Po pár desiatkach vašich emailov a telefonátov o pomoc s opravami "Made in China" generátorov vám chceme oznámiť, že výrobky tohto druhu NEOPRAVUJEME !!! Tiež vás chceme upozorniť, že neuznávame reklamácie regulátorov, pokiaľ boli pripojené na tento typ alternátora. Ako môžete vidieť na fotkách, napr. čínsky stator pre CBR929 SC44, ktorý sa predáva v cene cca 118€ vôbec nerieši svoj hlavný problém s jadrom , takže aj po výmene sa naďalej prehrieva a nakoniec zhorí vinutie. Stator "Made in England", ktorý predáva aj naša firma má už tento problém odstránený (viď foto).
Galéria k aktualiteGaléria k aktualite


Spriatelený web

Odporúčame navštíviť zaujímavú webstránku s ešte zaujímavejšou ponukou. www.meget.sk
Galéria k aktualiteGaléria k aktualiteGaléria k aktualite


Sea-Doo , Bombardier jetski VTS (Variable Trim System)

Veľmi kvalitná replika DPS (Drive & Propulsion System) pre Sea-Doo a Bombardier vodné skútre s elektronikou VTS. Dodávame s podrobným návodom na inštaláciu, alebo odporučíme firmu, ktorá systém namontuje, resp. namontujeme u nás. Cena jednotky je 150€ s DPH.
Galéria k aktualiteGaléria k aktualiteGaléria k aktualite


Závodný alternátorový kit

Novinka! Ľahký, trojfázový, racingový, alternátorový kit. Všetky komponenty špeciálne navrhnuté pre pretekárske motocykle (vnútorný oceľový rotor s magnetmi). Pri hrúbke statora 9mm! a váhe rotora 225 gramov! dokáže tento kit vyprodukovať prúd až 25A, čo je plne dostačujúce pre vstrekovací systém. Pri konkurenčných kitoch je to len cca 15A. Výsledkom je nárast výkonu až do 3-5ps a okamžitá reakcia za plynom. Testované pri viac ako 20 000 ot/min. Cena kitu 950€. V cene je zahrnutá montáž.
Galéria k aktualiteGaléria k aktualiteGaléria k aktualite


Generátor Honda CBR 929 SC44

Predstavujeme nový typ generátora pre HONDU CBR 929, rok 2000-2001, typ SC44. Má špeciálne navrhnutý tvar jadra, ktorý eliminuje prehrievanie cievok, ako je tomu pri !sériovom! generátore, pri jeho Čínskych náhradách, alebo pri prevíjaných alternátoroch. Záruka 24 mes.
Galéria k aktualite


Nový sortiment za bezkonkurenčné ceny

Rozširujeme ponuku o elektro-diely na snežné skútre ( ARCTIC CAT , POLARIS , SKI-DOO , YAMAHA ) , vodné skútre ( KAWASAKI , SEA-DOO , YAMAHA ) a štvorkolky ( ARCTIC CAT , CAN-AM , ETON , HONDA , KAWASAKI , KYMCO , POLARIS , POWERMAX , SUZUKI , YAMAHA ). Tovar v kvalite OEM priebežne naskladňujeme , dostupnosť na váš model si prosím overte emailom , alebo telefonicky.
Galéria k aktualiteGaléria k aktualiteGaléria k aktualiteGaléria k aktualiteGaléria k aktualiteGaléria k aktualite


YAMAHA IMOBILIZÉR

Riešime problém s nefunkčným imobilizérom na motocykloch YAMAHA od r.v: 2004 . Riadiaca jednotka ostáva pôvodná !!! Cena 150€ !!!


DPH

Od 1.1.2012 je firma EL-PERFORMANCE platcom DPH. Nase identifikačné číslo DPH je: SK1048910522


Servisná technika

Moderná doba niektorým moto-mechanikom prináša vrásky na čelá v podobe stále sa zvyšujúceho množštva elektronických systémov v konštrukciách motocyklov. EL-Performance má preto pre Vás, ktorí sa venujú opravám a úpravám motocyklov ponuku, aká na našom a českom trhu jednoducho nebola. Po zhruba polročnej práci na prekladoch a úprave softvérov v spolupráci s anglickým výrobcom servisnej techniky "PROBIKE" Vám ako výhradný distibútor pre SLOVENSKÚ a ČESKÚ REPUBLIKU, môžeme ponúknuť päť produktov "aj v Slovenskom a Českom jazyku" s ktorými sa oprava moderných motocyklov pre Vás stane opäť zábavou.
"Biketech OBD" "Biketech Vacuum" "Biketech Suzuki" "Biketech suzuki MX" "Biketech Coil tester". Bližšie informácie (opis cinnosti,cena,atd.) Vám postupne budeme dávkovať v sekcii "Pre servisy" . Ako bonus pri kúpe ponúkame okamžité zaradenie do niektorého z našich veľkoobchodných levelov.
Galéria k aktualiteGaléria k aktualiteGaléria k aktualiteGaléria k aktualiteGaléria k aktualiteGaléria k aktualiteGaléria k aktualiteGaléria k aktualiteGaléria k aktualiteGaléria k aktualiteGaléria k aktualiteGaléria k aktualite


N2O

Pre záujemcov o systém vstrekovania Oxidu Dusného "NITRO" tu máme graf (RR1000 rok.2005). Jednalo sa o jednoduchý "suchý" systém v spolupráci s PCIII-USB. Pre lepšie výsledky máme riešenie s jednotkou IgniJet , ktorá obsahuje všetky potrebné utility (nábeh N2O,Retard,Obohatenie zmesi) k N2O systémom.
Galéria k aktualiteGaléria k aktualiteGaléria k aktualiteGaléria k aktualiteGaléria k aktualite


Riadiace jednotky

Ponúkame riadiace jednotky za veľmi príaznivé ceny. Jednotky sú stavané ako závodné, a teda sú nastavené na maximálny možný výkon motora, bez akýchkoľvek obmedzení !!! Taktiež môžu chýbať niektoré sériové blokácie (napr.stojanový spínač, obmedzenie otáčok pre spiatočku pri štvorkolkách, timing retardér pre nižšie prevodové stupne ). Dostupnosť na Váš motocykel si môžete overiť v sekcii "produkty" , kategória "riadiace jednotky" .
Galéria k aktualiteGaléria k aktualiteGaléria k aktualiteGaléria k aktualiteGaléria k aktualiteGaléria k aktualiteGaléria k aktualiteGaléria k aktualiteGaléria k aktualiteGaléria k aktualiteGaléria k aktualiteGaléria k aktualite


Racing alternátorový kit RP92

Ponuka hlavne pre okruhových jazdcov. Okrem ďalšieho zvýšenia výkonu sa motor ľahšie dostane do otáčok a teda lepšie akceleruje. Cena kitu sa pohybuje v závislosti od aktuálneho kurzu od 600 €. Ponúkame Vám odbornú montáž v našom servise a zľavu pri výmene za Váš starý (funkčný)alternátor. Ďalšou možnosťou je zmeranie a porovnanie parametrov motora na brzde pred a po montáži kitu. Dostupnosť kitu na Váš typ motocykla si prosím overte emailom,alebo telefonicky.
Galéria k aktualiteGaléria k aktualiteGaléria k aktualite


Zapaľovania na veterány

Rozširujeme ponuku o mechanické zapaľovania s odtrhovým ramienkom a kondenzátorom na staršie motocykle. S konkrétnou požiadavkou nás prosím kontaktujte telefonicky,alebo emailom.
Galéria k aktualiteGaléria k aktualiteGaléria k aktualiteGaléria k aktualiteGaléria k aktualiteGaléria k aktualite


AMAL SEM

Máte problém so zapaľovaním typu "SEM" ? Nefunkčná budiaca cievka? (KTM, Husqvarna, Husaberg, Vertemati, Aprilia RS125). Ponúkame Vám priamu náhradu tohto zapaľovania. Ceny od 200 €. Ďalšou alternatívou je DC-CDI-P pre motocykle s akumulátorom. Ceny od 150 €.
Galéria k aktualiteGaléria k aktualiteGaléria k aktualiteGaléria k aktualiteGaléria k aktualite


Spustený e-shop

Po renovácii webovej stránky sme pre Vás pripravili e-shop s možnosťou online nákupu širokého sortimentu elektro motodielov pre rôzne typy motocyklov.
Pre nákup je potrebné sa zaregistrovať a prihlásiť, aby sme Vám mohli ponúknuť možnosť sledovať stav Vašej objednávky po uskutočnení nákupu. Postupne pridávame tovar do nášho e-shopu,preto ak nenájdete náhradný diel na stránke,kontaktujte nás prosím emailom, alebo telefonicky.
Galéria k aktualiteGaléria k aktualiteGaléria k aktualite


© webira 2008 - 2024  |   návštev dnes: 19   |   návštev celkovo: 192739   |   XHTML 1.0   |   CSS 2.1   |   Obchodné podmienky   |   Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR